Welkom pastoor Dirk Crombez!

23

Mgr. Lode Aerts heeft op 15 maart E.H. Dirk Crombez benoemd tot pastoor én voor de pastorale eenheid Johannes XXIII Hooglede-Gits én voor de federatie Staden.

We heten E.H. Dirk Crombez dan ook van harte welkom! Hij zal naderhand zijn intrek nemen in de pastorie van Staden.

Aanstelling op 7 mei

De aanstelling vindt plaats op zondag 7 mei om 15 uur in de kerk van Christus-Koning (Sleihage). Twee werkgroepen samengesteld uit medewerkers uit de verschillende parochies bereiden de aanstelling voor: de ene werkgroep bekommert zich om de liturgische viering, de andere om de receptie achteraf. Koren over de grenzen van de parochies heen zullen instaan voor de muzikale omkadering.

Een experiment

Het is een nieuwe situatie dat één pastoor benoemd wordt voor twee federaties (waarvan één federatie intussen een pastorale eenheid is geworden). Daarom is het ook een experiment. Aanvankelijk verandert er niets aan de structuur van beide federaties. Wel zullen beide federale stuurgroepen evenals de verschillende federale of parochiale werkgroepen geregeld samen zitten om te overleggen waar in de toekomst onderlinge samenwerking een meerwaarde kan zijn. Pas na een zekere tijd (minimum een jaar) en positieve evaluaties kan er eventueel gedacht worden aan een samengaan van beide federaties.

Parochieassistent

Vanuit het bisdom werd beloofd een parochieassistent te benoemen die vrijgesteld zal worden voor pastoraal werk in beide federaties. Aldus kan naast de pastoor een tweede beroepskracht ingeschakeld worden. Intussen is een vacature opgesteld via de website van het bisdom en de website van CCV. De vacature loopt tot eind april. Meer info

Als opdracht omschrijft de vacature o.a.: coördinatie catechese (doopsel, eerste communie, vormsel), medewerking in de liturgie, opvolging parochieraden en coördinatie pastorale initiatieven.

Liturgie

De vieringen in het weekend blijven tot 1 september ongewijzigd. E.H. Dirk Crombez zal voorgaan in de pastorale eenheid Hooglede-Gits. E.H. Jozef Herreman, die sinds 1 oktober 2016 dienst doet in de federatie Staden, was bereid dit engagement nog even te verlengen tot 1 september 2017. Intussen krijgen we rustig de tijd om af te tasten hoe we vanaf 1 september de weekend-liturgie zullen organiseren.

Dank

We willen graag de mensen bedanken die in afwachting van de nieuwe pastoor de pastorale werking in beide federaties mogelijk hebben gemaakt: beide federale stuurgroepen en tal van parochiale medewerkers die bereid waren een tandje bij te steken. Een speciaal woord van dank voor E.H. André Foulon die aanvaardde administrator te worden in de pastorale eenheid Hooglede-Gits, alsook voor E.H.Guido Debonnet en E.H. Jozef Herreman die in het weekend mee instonden voor verzorgde liturgie. Een woord van dank ook voor Roos Verhulst die als decanaal secretaresse de financiële situatie binnen de federatie Staden heeft gecoördineerd.

Positief project

De kerk staat voor grote uitdagingen. Het experiment is een positief project in onze zoektocht naar een nieuwe wijze van kerk-zijn voor mensen van deze tijd. Dank aan allen die op een constructieve wijze willen meedenken en meewerken aan dit nieuw initiatief. Laten we bidden dat Gods Geest ons hierbij mag inspireren. (Renaat Desmedt )